کمیته اجرایی و علمی کنفرانس - درحال بروزرسانی

کمیته اجرایی کنفرانس:

 

رئیس اجلاس :

علیرضا رزم حسینی

استاندار خراسان رضوی

___________________________________________________________________________________________________________

دبیرکل کنفرانس :

دکتر علی رسولیان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی

___________________________________________________________________________________________________________

دبیرعلمی کنفرانس:

دکتر مرتضی اشرفی

مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری خراسان رضوی

___________________________________________________________________________________________________________

مسئول کمیته علمی کنفرانس :

دکتر مهدی تقوایی

رییس گروه هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان

___________________________________________________________________________________________________________

دبیراجرایی کنفرانس :

دکتر سید علی وزیری

مدیر امور همایش ها و کنفرانس های شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام

___________________________________________________________________________________________________________

مسئول کمیته اجرایی کنفرانس :

دکتر حمید کسنوی

دبیرشورای فرهنگی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی / کاشمر

___________________________________________________________________________________________________________

 

کمیته علمی کنفرانس :

 

دکتر سعید خزائی : 

استاد تمام دانشگاه تهران / دکتری مدیریت از دانشگاه تهران / پدر علم آینده پژوهی ایران

___________________________________________________________________________________________________________

دکتر سید سعید ملک الساداتی :

استادیار گروه آموزشی اقتصاد / دانشکده علوم اداری و اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهد

___________________________________________________________________________________________________________

دکتر محمد رضا شاه پسند :

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

___________________________________________________________________________________________________________

دکتر سید محمد موسوی :

عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور

___________________________________________________________________________________________________________

دکتر بهروز صادقی :

عضو هیات علمی گروه کامپیوتر دانشگاه پیام نور

___________________________________________________________________________________________________________

خانم دکتر سپهری مقدم :

عضو هیات علمی گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور

___________________________________________________________________________________________________________